งานบริการจัดทำใบอนุญาต

บริษัทฯ รับบริการจัดทำใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามาและ มีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530 ของกระทรวงกลาโหม

ข้อบังคับ และรายละเอียดการขอนุญาต